Op elke locatie fungeert een Commissie van Begeleiding (CvB) waarin de directeur (voorzitter van de CvB), de maatschappelijk deskundige, de gedragswetenschappers en de intern begeleiders (IB’ers) zitting hebben. De CvB heeft een centrale rol in de leerlingenzorg. Deze commissie monitort, stuurt en begeleidt het onderwijsleerproces van leerlingen. De CvB monitort drie keer per jaar met de leerkracht de ontwikkeling van uw kind. Indien nodig is er naast de drie vaste overlegmomenten ook mogelijkheid voor extra zorgoverleg met het CvB. De voortgang en ontwikkeling van uw kind wordt twee keer paar jaar met u aan de hand van het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) besproken. Tijdens de overlegmomenten van de commissie vindt interprofessionele consultering plaats. De biopsychosociale benadering staat hierbij centraal. 

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) 
De begeleiding van de leerling begint bij de aanmelding. Op dat punt wordt met het dossier een groeidocument aangeleverd. Een groeidocument wordt opgesteld door de school van herkomst van de leerling. Dit groeidocument vormt de basis voor ons OPP. In het OPP wordt de inzet van de school (sociale- en emotionele ondersteuning, het leerstofaanbod, het teamgedrag), de leerling en de ouders vastgelegd. Het meest belangrijke onderdeel hierin vormt het perspectief; waar werken wij naar toe. Wanneer een ouder/verzorger toestemming geeft, kunnen er nog enkele onderzoeken plaatsvinden na plaatsing. Het kan gaan om de volgende aanvullende onderzoeken: 

  • Een didactisch aanvangsonderzoek: dit onderzoek stelt het niveau van rekenen, spellen en lezen vast (CITO) 
  • Een intelligentieonderzoek: dit onderzoek is nodig om een indruk te krijgen van de cognitieve mogelijkheden van uw kind, onder andere voor plaatsing in de juiste klas 
  • Een onderzoek naar de noodzaak voor de behandeling van stoornissen op het terrein van spraak en Nederlandse taal, motorische ontwikkeling en/of sociaal-emotionele ontwikkeling, om vast te stellen of een therapie of training noodzakelijk is (bijvoorbeeld psychomotorische training, sociale vaardigheidstraining, remedial teaching, dyslexiebehandeling) 

Uiterlijk zes weken na plaatsing wordt een aanvangs-OPP gemaakt op basis waarvan een ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld. In dit plan wordt onder andere vastgelegd in welk tempo de leerlijn wordt gevolgd. Het plan en de voortgang van de leerling wordt jaarlijks in twee besprekingen, waaraan ook de ouders en eventueel de leerling meedoen, geëvalueerd. 

Groepsplan 
Voor elke groep wordt een groepsplan geschreven. Hierin worden de groepssamenstelling, het pedagogisch klimaat, het didactisch klimaat en de leerroute beschreven. Er wordt bekeken wat de behoeftes van de leerlingen zijn en op welke niveaus gewerkt wordt. Naast de didactische leerlijnen bevat het groepsplan ook leerlijnen voor gedrag. In het groepsplan staat een planning voor de leerroute gedurende het schooljaar. Voor leerlingen bij wie behoefte is aan extra ondersteuning of aan verdieping wordt extra ondersteuning ingezet vanuit het Specialistische Jeugdhulp in het Speciaal Onderwijs (SJSO). 

Extern Zorgaanbod: 
Specialistische Jeugdhulp in het Speciaal Onderwijs 
Vanaf het schooljaar 2018-2019 wordt er in Amsterdam specialistische jeugdhulp op scholen voor speciaal onderwijs op een nieuwe manier georganiseerd. Met deze nieuwe werkwijze ‘Specialistische jeugdhulp in speciaal onderwijs’ (SJSO) is jeugdhulp voor leerlingen in het speciaal onderwijs en hun ouders direct toegankelijk op school. Op de Professor Waterinkschool Noord zijn specialiseerde hulpverleners beschikbaar, zonder aparte verwijzing of besluit van de gemeente. 

Basisklas 
Binnen PI-school Professor Waterink Noord biedt Levvel vanuit de SO-poli de Basisklas aan. De Basisklas is een tijdelijke en intensieve  training (gem. 6 maanden) in een groep van maximaal 7 kinderen. Het gaat om leerlingen met gedrags- en/of emotionele stoornissen of stoornissen in het autistisch spectrum. In de basisklas is aandacht voor het aanleren van de basisvaardigen voor het schoolse functioneren.  
De groepstraining wordt gegeven door twee sociotherapeutische trainers en vindt plaats op drie middagen tijdens de normale schooluren. De overige lesuren brengt het kind door in de eigen leergroep van de school. Daarnaast worden er ook individuele zorgmodules aangeboden. De training wordt in nauwe samenwerking met de leerkrachten van de school vormgegeven. 

Schoolarts 
Bij de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) werken jeugdartsen, sociaalverpleegkundigen en assistenten. Zij werken in teamverband en zijn per team verbonden aan een aantal scholen. Schoolgaande kinderen krijgen op vaste momenten een uitnodiging voor deelname aan een preventief gezondheidsonderzoek. Op het Speciaal (Basis) Onderwijs worden kinderen vaker gezien door het JGZ-team dan in het regulier onderwijs. Naast de vaste momenten bestaat ook de mogelijkheid voor ouders om met het JGZ-team contact op te nemen voor een afspraak. 

Ouderkindadviseur 
In Amsterdam kunnen ouders met al hun vragen over hun kind en het gezin terecht bij een Ouder- en Kindteam in de wijk. Kleine vragen of grote problemen: zij zijn er om mee te denken en oplossingen te zoeken. Bij de Professor Waterinkschool Noord is één vaste ouder kind adviseur betrokken.  

Fysiotherapie 
Via de zorgverzekering kan er vanuit AHG Fysiotherapie bij ons op school therapie tijdens lesuren geboden worden. 

Logopedie 

Rots & Watertraining
Op de Professor Waterink bieden wij sinds het schooljaar2019-2020 de “Rots&Water” training aan. Doel van de Rots&Water training is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij de leerlingen en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.  De training wordt aangeboden door één van de gedragscoaches van de school. De groep heeft een grote van maximaal acht leerlingen. Iedere leerling heeft een leerdoel uitgekozen waar zij mee aan de slag willen gaan bij de training. Één training bestaat uit tien trainingen.    

Creatieve therapie 

Kinderpsychiater