Op elke locatie fungeert een Commissie van Begeleiding waarin de directeur (voorzitter van de CvB), de maatschappelijk deskundige, de schoolpsychologen en de intern begeleiders (IB’er) zitting hebben. De CvB monitort drie keer per jaar met de leerkracht, u en uw kind de voortgang van het individueel ontwikkelingsplan. De CvB heeft een centrale rol in de leerlingenzorg. Deze commissie monitort, stuurt en begeleidt het onderwijsleerproces van leerlingen. Tijdens de overlegmomenten van de commissie vindt interprofessionele consultering plaats. De biopsychosociale benadering staat hierbij centraal. De CvB komt minstens één keer per twee weken bijeen in het zorgoverleg, hierin wordt de begeleiding van leerlingen afzonderlijk besproken en beleidsonderwerpen.

Groepsplan
Voor elke groep wordt een groepsplan geschreven. Hierin worden de groepssamenstelling, het pedagogisch klimaat, het didactisch klimaat en de leerroute beschreven. Er wordt bekeken wat de behoeftes van de leerlingen zijn en op welke niveaus gewerkt wordt. Naast de didactische leerlijnen bevat het groepsplan ook leerlijnen voor gedrag. In het groepsplan staat een planning voor de leerroute gedurende het schooljaar. Voor leerlingen bij wie behoefte is aan extra ondersteuning of aan verdieping wordt een arrangement beschreven. In combinatie met het handelingsplan ontstaat een ontwikkelingsplan voor de leerling.


Individueel Ontwikkelingsplan (IOP)

De begeleiding van de leerling begint bij de aanmelding. Op dat punt wordt met het dossier een groeidocument aangeleverd. Een groeidocument wordt opgesteld door de school van herkomst van de leerling. Dit groeidocument vormt de basis voor ons individueel ontwikkelingsplan (IOP). In het IOP wordt de inzet van de school (sociale- en emotionele ondersteuning, het leerstofaanbod, het teamgedrag), de leerling en de ouders vastgelegd. Het meest belangrijke onderdeel hierin vormt het perspectief; waar werken wij naar toe. Wanneer een ouder/verzorger toestemming geeft, kunnen er nog enkele onderzoeken plaatsvinden na plaatsing. Het kan gaan om de volgende aanvullende onderzoeken:

  • een didactisch aanvangsonderzoek: dit onderzoek stelt het niveau van rekenen, spellen en lezen vast (CITO)
  • een intelligentieonderzoek: dit onderzoek is nodig om een indruk te krijgen van de cognitieve mogelijkheden van uw kind, onder andere voor plaatsing in de juiste klas
  • een onderzoek naar de noodzaak voor de behandeling van stoornissen op het terrein van spraak en Nederlandse taal, motorische ontwikkeling en/of sociaal-emotionele ontwikkeling, om vast te stellen of een therapie of training noodzakelijk is (bijvoorbeeld psychomotorische training, sociale vaardigheidstraining, remedial teaching)

Uiterlijk zes weken na plaatsing wordt een aanvangs-IOP gemaakt op basis waarvan een ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld. In dit plan wordt onder andere vastgelegd in welk tempo de leerlijn wordt gevolgd. Het plan en de voortgang van de leerling wordt jaarlijks in twee besprekingen, waaraan ook de ouders en eventueel de leerling meedoen, geëvalueerd.

Extern Zorgaanbod:


Basisklas

Binnen PI-school Professor Waterink Noord biedt De Bascule vanuit de SO-poli de Basisklas aan. De Basisklas is een tijdelijke en intensieve  training (gem. 6 maanden) in een groep van maximaal 7 kinderen. Het gaat om leerlingen met gedrags- en/of emotionele stoornissen of stoornissen in het autistisch spectrum.

De groepstraining wordt gegeven door twee sociotherapeutische trainers en vindt plaats op drie middagen tijdens de normale schooluren. De overige lesuren brengt het kind door in de eigen leergroep van de school. Daarnaast worden er ook individuele zorgmodules aangeboden. De training wordt in nauwe samenwerking met de leerkrachten van de school vormgegeven.

Schoolarts
Bij de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) werken jeugdartsen, sociaalverpleegkundigen en assistenten. Zij werken in teamverband en zijn per team verbonden aan een aantal scholen. Schoolgaande kinderen krijgen op vaste momenten een uitnodiging voor deelname aan een preventief gezondheidsonderzoek. Op het Speciaal (Basis) Onderwijs worden kinderen vaker gezien door het JGZ-team dan in het regulier onderwijs. Naast de vaste momenten bestaat ook de mogelijkheid voor ouders om met het JGZteam contact op te nemen voor een afspraak.

Ouderkindadviseur
In Amsterdam kunnen ouders met al hun vragen over hun kind en het gezin terecht bij een Ouder- en Kindteam in de wijk. Kleine vragen of grote problemen: zij zijn er om mee te denken en oplossingen te zoeken.

Fysiotherapie
Via de zorgverzekering kan er vanuit AHG Fysiotherapie bij ons op school therapie tijdens lesuren geboden worden.